جلسه برگزاری انتخابات صنف انیمیشن

دیوار

شما برای نظر دادن باید وارد شوید
علیرضا گلپایگانی در حال معرفی خود برای عضویت در هیئت مدیره صنف کارگری انیمیشن تهران

تصاویر

آلبوم جلسه برگزاری انتخابات صنف انیمیشن
تصویر 13 برای 14
توسط سیدعلیرضا گلپایگانی
اضافه شد Oct 27 '16

امتیاز

امتیاز شما
جمع: ({$ratesCount} rates)