خاطره علیرضا گلپایگانی از مرحوم استاد سماکار

 راه اندازی کارگاه عروسکی دانشکده سنما تانر  دانشگاه هنرتوسط استاد مهدی سماکار

دیوار

شما برای نظر دادن باید وارد شوید
 

ویدیو

توسط سیدعلیرضا گلپایگانی
اضافه شده Jan 23 '17

ویدیو های سایر کاربران

امتیاز

امتیاز شما
جمع: ({$ratesCount} rates)

مرور بر اساس کلمات کلیدی