خاطره علیرضا گلپایگانی از مرحوم استاد سماکار

 راه اندازی کارگاه عروسکی دانشکده سنما تانر  دانشگاه هنرتوسط استاد مهدی سماکار

دیوار

شما برای نظر دادن باید وارد شوید