خاطره علیرضا گلپایگانی از مرحوم استاد سماکار

 راه اندازی کارگاه عروسکی دانشکده سنما تانر  دانشگاه هنرتوسط استاد مهدی سماکار

دیوار

شما برای نظر دادن باید وارد شوید
 

ویدیو

توسط علیرضا گلپایگانی
اضافه شده Jan 23

ویدیو های سایر کاربران

امتیاز

امتیاز شما
جمع: ({$ratesCount} rates)

مرور بر اساس کلمات کلیدی